Algemene voorwaarden WOD Amersfoort

 

Definities

 

1.     WOD Amersfoort: WOD Amersfoort, gevestigd te Amersfoort onder KvK nr. 74755706.

2.     Klant: degene met wie WOD Amersfoort overeenkomst is aangegaan.

3.     Partijen: WOD Amersfoort en klant samen.

4.     Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WOD Amersfoort.

2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 

1.     Alle prijzen die WOD Amersfoort hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2.     Alle prijzen op die WOD Amersfoort hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WOD Amersfoort te alle tijde wijzigen.

3.     De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door WOD Amersfoort vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4.     De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WOD Amersfoort, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.     Indien partijen voor een dienstverlening door WOD Amersfoort een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.     WOD Amersfoort is gerechtigd om tot 10% van de richtlijn af te wijken.

7.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

8.     Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WOD Amersfoort de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

9.     WOD Amersfoort heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal WOD Amersfoort prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met WOD Amersfoort op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.


Gevolgen niet tijdig betalen

 

1.     Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WOD Amersfoort gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en schadevergoeding verschuldigd aan WOD Amersfoort.

3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.     Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag WOD Amersfoort zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van WOD Amersfoort op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WOD Amersfoort, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WOD Amersfoort te betalen.


Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WOD Amersfoort te verrekenen met een vordering op WOD Amersfoort.


Verzekering

 

1.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

a.     Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

b.     Zaken van WOD Amersfoort die bij de klant aanwezig zijn

c.     Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.     De klant geeft op eerste verzoek van WOD Amersfoort de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WOD Amersfoort enkel inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.


Uitvoering van de overeenkomst

 

1.     WOD Amersfoort voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.     WOD Amersfoort heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot van de klant.

4.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat WOD Amersfoort tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WOD Amersfoort tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant

 

1.     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan WOD Amersfoort.

2.     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.     Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert WOD Amersfoort de betreffende bescheiden.

4.     Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WOD Amersfoort redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loop de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

1.     De overeenkomst tussen WOD Amersfoort en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6, 3 of 1 maand(en), tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.     Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3.     Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant WOD Amersfoort schriftelijk in gebreke stellen.


Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

1.     De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet opzeggen dan overeengekomen periode (6, 3 of 1 maand(en)).

2.     Na afloop van de vooraf bepaalde periode (6,3 of 1 maand(en)) kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

3.     Na afloop van de minimum looptijd van 6, 3 of 1 maand(en) kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

4.     Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.


Geheimhouding

 

1.     De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van WOD Amersfoort ontvangt geheim.

2.     Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WOD Amersfoort waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WOD Amersfoort schade kan berokkenen.

3.     De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

4.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a.     Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schendig van de geheimhoudingsplicht van de klant

b.     Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


Boetebeding

 

1.     Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

a.     Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000,-

b.     Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000,-

2.     Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het lid 1 genoemd bedrag voor elke dat dat de overtreding voortduurt.

3.     Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WOD Amersfoort waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart WOD Amersfoort tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WOD Amersfoort geleverde producten en/of diensten.


Klachten

 

1.     De klant dient een door WOD Amersfoort geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WOD Amersfoort daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.     Consumenten dienen WOD Amersfoort uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat WOD Amersfoort in staat is hierop adequaat te reageren.

5.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WOD Amersfoort gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

 

1.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WOD Amersfoort.

2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling WOD Amersfoort ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als WOD Amersfoort een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan WOD Amersfoort verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid WOD Amersfoort

 

1.     WOD Amersfoort is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.     Indien WOD Amersfoort aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor direct schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.     WOD Amersfoort is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.     Indien WOD Amersfoort aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van WOD Amersfoort vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

 

1.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WOD Amersfoort toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.     Is de nakoming van de verplichtingen door WOD Amersfoort niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WOD Amersfoort in verzuim is.

3.     WOD Amersfoort heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien WOD Amersfoort kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


Overmacht

 

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WOD Amersfoort in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan WOD Amersfoort kan worden toegerekend in een van de wil van WOD Amersfoort onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WOD Amersfoort kan worden verlangd.

2.     Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.     Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor WOD Amersfoort 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WOD Amersfoort er weer aan kan voldoen.

4.     Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.     WOD Amersfoort is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

 

1.     WOD Amersfoort is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal WOD Amersfoort zo veel mogelijk met de klant bespreken.

4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Overgang van rechten

1.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WOD Amersfoort bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht bevoegde rechter

 

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WOD Amersfoort is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 5 maart 2021.